دانلود فایل


918 - بررسی معماری مدرن و ريشه های آن - دانلود فایلدانلود فایل بررسی معماری مدرن و ریشه های آن

دانلود فایل 918 - بررسی معماری مدرن و ريشه های آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 80آنچه در پيش روست تاريخ معماری مدرن نيست، بلكه نگره ای نظريه پردارانه است و تلاشی را برای توصيف اينكه معماری مدرن درباره چيست به دست می دهد. آنچه ممكن است تا حدّی متظاهرانه به نظر رسد، ولی بايد اذعان داشت كه كژفهمی ها و سوء تعابيری كه در كاراست كه اين گونه روشنگری ها را به چيزی ضروری بدل می سازد. محض رعايت بی طرفی بايد آنچه را كه جنبش مدرن واقعاً خواهان آن بود يادآوری كرد و آنچه را هم كه در عمل به آن رسيد خاطر نشان ساخت.
امروزه برخی از نويسندگانی كه به اين موضوع می پردازند، حتی مدعی اند كه جنبش مدرن حكم نوعی كلاف سردرگم را دارد؛ آنان اظهار می دارند كه معماران مدرن در عالم واقع ايديولوژی مشتركی نداشتند و به طريق اولی معماری مدرن نمی توانست اصولاً وجود داشته باشد. جنبش مدرن بی ترديد مبنا و جهت گيری خاص خود را داشته است، و تنها آن دم كه اين به درستی درك گردد، امكان رسيدن به ارزيابی منصفانه ای از پيامدهای آن، و از جمله كوشش های پسامدرن اخير، فراهم می آيد. به اين طريق می توان به نقطه عزيمتی برای جست و جو و پيگيری معماری ای دموكراتيك در عصری كه در آن به سر می بريم، دست يافت.
رويكرد اتخاذ شده، رويكردی است عينی و پديدارشناختی. ازطريق نوشتن، پيرامون معماری، و با اولويت اصلی را به مسائل اجتماعی و سياسی دادن، چيزی حاصل نمی آيد. معماری را بايد با مناسبات خود معماری درك كرد. البته اين بدين معنی نيست كه معماری را رشته ای مجزا و خود مختار برشمريم. معماری به مثابه نوعی هنر، به زندگی تعلق دارد. هدف آن نيز عبارت است از فراهم آوردن مكان هايی كه زندگی بتواند در آن به وقوع پيوندد . مكان، مجموعه ای از منابع يا احياناً ظرفی خنثی وبی طرف نيست؛ بل درواقع محيطی است عينی و ملموس كه نوعی نظم و منش و ويژگی در خود دارد. بدين ترتيب چنانچه در سويی راجع به زندگی سخن رانده شود، و در سوی ديگر از مكان، چنين چيزی بی معناست. طراحی برای زندگی به واقع شعاری بود كه برای بيان هدف كلی جنبش مدرن به كار می رفت.
تفصيل اين امر، با توصيفی از جهان نو و نياز انسان برای جهت گيری و تعيين هويت در آن، آغاز می گردد. معماری به طور كلی اين نياز را از طريق سازماندهی فضايی و بيان صوری، برآورده می سازد. اهميت بنيادين اين مفاهيم، مدت ها پيش تشخيص داده شد ليكن تا امروز هيچ گاه بحث شايسته و درخوری در مورد آن صورت نپذيرفت.
واژه ريشه ها در اين مقاله اشاره به ساختارهای ماندگار (و نه زودگذر) و الگويی، و همچنين تجارب و يافته های دوره های تاريخی مربوط به آنها دارد. در برهه كنونی كه ابعاد تاريخی معماری مجددا نقشی عمده يافته اند، مشخصاً مباحثی از اين دست اهميت می يابند. برای ممكن ساختن طرح اين گونه مباحث، در هر فصل بخش هايی نظری با ماهيتی كلی گنجانده شده است. شيوه عرضه اين گونه مباحث، گاهشمارانه يا زمانبندی شده نيست بلكه برحسب مسائلی كه جنبش مدرن را متأثر می ساخت، سازماندهی شده است و به دنبال آن، مسير تكوينی كه گيديون آن را سنّت جديد می ناميد درج گرديده است. با اين حال نوعی گاهشماری و يا زمان بندی نيز تلويحاً به چشم می خورد كه با عناوينی همچون پيش از مدرن ، مدرن و پسامدرن نشان داده شده است.
دنيای جديد و معماری جديد
معماری مدرن بدين خاطر پا به عرصه حيات نهاد كه به انسان ياری رساند كه در دنيای جديد همچون كاشانه خود احساس آسايش كند. مفهوم اين احساس آسايش، فراتر از نياز به سرپناه، پوشاك و غذاست؛ و در وهله نخست به مفهوم همانند پنداشتن خود با محيط زيست طبيعی و اجتماعی است. اين مفهوم در عين حال نوعی احساس تعلق ومشاركت را نيز دربردارد، يعنی تملك جهان آشنا و درك شده. انسان بايد احساس كند كه از جمله درمعرض چيزهای شناخته شده و با معنی قرار دارد. ما همه آگاهيم كه اين تعيين هويت در جهان مدرن مشكل آفرين شده است. محيط های بسته و امن گذشته فروپاشيده اند، و ساختارهای جديدی را می طلبند.
معماری مدرن يكی از اين صور است. هدف كلی معماری مدرن اين است كه برای انسان سكونتگاه جديدی تدارك ببيند. اين سكونتگاه جديد بايد نياز به شناسايی را برآورده سازد و بدين ترتيب تجلی رابطه دوستانه جديد بين انسان و محيط زيست اوباشد. لوكوربوزيه در سال 1923 نوشت: مسئله خانه، مسئله عصر است. ، تعادل اجتماع به اين مسئله بستگی دارد. معماری، در اين دوره نوسازی، نخستين وظيفه اش تجديد نظر در ارزش ها و عناصر تشكيل دهنده خانه است.
نخستين اعلاميه مهم بين المللی معماری جديد، وايسنهوف در اشتوتگارت –1927- در واقع نمايشگاهی با عنوان سكونتگاه بود. جنبش مدرن با در نظر گرفتن سكونتگاه به عنوان نقطه عطف، سلسله مراتب سنتی كارهای ساختمانی را دگرگون كرد. كليسا و قصر، به عنوان مهم ترين كارهای گذشته، اهميت خود رااز دست دادند، و از آن زمان به بعد موسسات عمومی دولتی ، توسعه خانه را مورد توجه قرار دادند. به موجب همين امر نوعی نگرش دموكراتيك جديد، بر طبق ساختار دنيای جديد پديد آمد.
بارها پيشگامان معماری مدرن تازگی جهان مدرن را متذكر شدند، و تأكيد ورزيدند كه اكنون معماری نمی تواند با فرم های گذشته به كار رود. در اين باره، شعار لوكوربوزيه بسيار شناخته شده است: عصر مهمی آغاز شده است. روحيه جديدی به وجود آمده... سنت ها و رسوم باعث سركوب معماری شده اند. سبك ها دروغ اند... عصر متعلق به ما، و سبك متعلق به آن ، روز به روز معين می شوند. و ميس ون دروهه می افزايد: نه ديروز، نه فردا، بلكه فرم را تنها در همين اامروز می توان معين ساخت. اين عقيده كه بيان شد بی توجه به عقايد سياسی بود، گرچه هر دو با نگرشی ريشه ای با يكديگر پيش می رفتند. هانس مه ير ماركسيست در مقاله ای با عنوان دنيای جديد نوشت: هر عصری فرم جديد خود را می طلبد. رسالت ماست كه به دنيای جديد، شكلی جديد با معانی امروز بدهيم. اما دانش ما از گذشته باری است كه بردوش ما سنگينی می كند... نتيجه آنكه، معماری بايد از نو دست به كار شود انگار هرگز پيش از اين نبوده است ، و اين هدفی است كه پيش از اين درباره آغاز قرن مطرح نشده بود.
در 1914 ، آنتونيو سنت اليا پيرو فوتوريسم اظهار داشت: معماری با سنت قطع رابطه می كند؛ ضرورت ايجاب می كند كه معماری دوباره از اول آغاز گردد... تضاد شديدی بين دنيای مدرن و قديم با چيزی مشخص می شود كه پيش از اين وجود نداشت... تمام اظهار نظرهايی كه نقل قول شد، به پرسش ميانه رو و بی پيرايه شينكل به سال 1826 برمی گردد: آيا نبايد بكوشيم كه سبك متعلق به خود را بيابيم؟

در واقع معماری جديد به عنوان چيزی از بيخ و بن جديد ظاهر شد. به نظرمی رسد فرم های آن از گردآوری های شتابزده، همچون مظاهر نگرش جديد دنيا، ابداع شده بودند. طرح بازار مكاره جهان هكتور هرو، در پاريس 1876 ، پيشاپيش همين موضوع را نشان می دهد. در اين طرح فرم های بسته و سنگين ساختمان های گذشته از بين رفته اند؛ فضا، بی نهايت در تمام جهت ها گسترش يافته، به گونه ای با افق نامحدودی نشان داده شده است، و ساختمان به مثابه حجم باز و شفافی ظاهر می شود كه به نوعی جزء سازنده ای از كل فضاست. حجم ساختمان با عضوهای باريك چدنی مشخص شده است، كه هر چند مانعی برای فضای باز و پيوستار اساسی آن هستند ولی در عوض ضرباهنگ و مقياسی را به دست می دهند. بدين ترتيب، ساختمان وضعيت جهانی جديدی را بيان مي كند كه نقطه عطفی برای نمايشگاه هايی از اين دست می شود و انسان را به مشاركت در جهانی كه ويژگی آن آزادی جديد حركت و انتخاب است ، دعوت می كند. ما هدف ها وپيامد های معماری مدرن را درك می كنيم، بنابراين بايد تازگی جهان مدرن را هم در نظر بگيريم و جويا شويم كه چگونه معماری در آشكار ساختن آن به كار می آيد.
بررسی


معماری


مدرن


و


ریشه


های


آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کابینت و بررسی تمام عوامل تاثیرگذار در خرید بهترین کابینت ...

باید به گونه ای از رنگ بندی های کابینت و ... مدرن نیز در آن ... معماری محیط با ...

بررسی فودکورت ارگ تجاری تجریش و رستوران های آن - استودیوانار

بررسی فودکرت ارگ تجاری تجریش و رستوران های آن: مرکزخرید ارگ تجاری با طراحی علمی و تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی در پنج طبقه تجاری در میدان تجریش تهران واقع شده است .

مقاله تاثیر معماری مدرن بر معماری ساختمان های مسکونی معاصر ...

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر معماری مدرن ... و بررسی انتخاب شده ... آن; نقش کارگاه های ...

سبک معماری مدرن اولیه

بررسی و شناخت اولین بنای سبک معماری مدرن در پایتخت کشور. استادیار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز، استان تهران، شهر تهران 1. Email: [email protected]

دانلود تحقیق ریشه و ساختمان آن - فارس مقاله

گياه‌شناسي و آزمايشگاه - ساختار ريشه ... ساقه های آن ها پیچند و ... های معماری مدرن, ...

معماری مدرن | پرشین مقاله

ریشه های معماری مدرن. ... پیشینه، علل و عوامل آن ... بررسی و شناخت علل تفاوت بین ...

مقاله تاثیر معماری مدرن بر معماری ساختمان های مسکونی معاصر ...

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر معماری مدرن ... و بررسی انتخاب شده ... آن; نقش کارگاه های ...

مقاله انطباق معماری سنتی ایران با معماری مدرن در مقایسه با ...

... که معماری مدرن و ... های معماری سنتی خود و ... از آن سالهای 1387-1385; بررسی و ...

سبکها ، شیوه ها و دوره های معماری - پاورپوینت بررسی مبانی ...

مقالات سبکها ، شیوه ها و دوره های معماری . ... است و آن مبنا ، به ... بررسی سبک معماری مدرن ...

دانلود مقاله معماری پست مدرن

... پست مدرن کلاسیک گرا و معماری ... بررسی ریشه‌های معماری مدرن و پست مدرن و تأثیر آن ...

نگاهی به ۱۲ ساختمان زیبا، متفاوت و مدرن کشور چین - روزیاتو

معماری چینی ها همواره نمونه های پر سر وصدایی داشته، از پاگوداهای بسیار مزئن که روزگاری اقامتگاه خانواده های سلطنتی سلسله های گوناگون بودند تا آسمان خراش هایی با اشکال نامعمول که گاهی از آنها به «بناهای عجیب و غریب» هم یاد می شود، نمونه هایی از این معماری ها هستند.

کابینت و بررسی تمام عوامل تاثیرگذار در خرید بهترین کابینت ...

باید به گونه ای از رنگ بندی های کابینت و ... مدرن نیز در آن ... معماری محیط با ...

معماری های-تک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شمار زیادی از مطالب و ایده‌های آن در معماری پست ... معماری مدرن می‌باشد و توسط ...

نگاهی به ۱۲ ساختمان زیبا، متفاوت و مدرن کشور چین - روزیاتو

معماری چینی ها همواره نمونه های پر سر وصدایی داشته، از پاگوداهای بسیار مزئن که روزگاری اقامتگاه خانواده های سلطنتی سلسله های گوناگون بودند تا آسمان خراش هایی با اشکال نامعمول که گاهی از آنها به «بناهای عجیب و غریب» هم یاد می شود، نمونه هایی از این معماری ها هستند.

ريشه های معماری مدرن - rasekhoon.net

آن چه در پيش روست تاريخ معماری مدرن نيست، بلكه نگره‌ای نظريه پردارانه است و تلاشی را برای توصيف اين كه معماری مدرن درباره چيست به دست می دهد.

مفاهيم پايه: معماري چيست؟ - نقد و بررسی معماری - انجمن ...

... مفهوم دقيق آن را بداند و با ريشه و حوزه ... و بررسی معماری; قبلا ثبت ... کلمه های ...

پاورپوينت با عنوان طرحريزي واحدهاي صنعتي

مقاله: تكنولوژي توليد ماست كم چرب

طرح کارآفرینی کار آفريني چيست

پاورپوینت منابع مالي خارجي وام ها اعتبارات و ذخاير بين المللي

تحقیق در مورد چگونگی پیدایش بازی گلف 10ص

طرح توجیحی پرواربندی گوسفند با فرمت ورد(word)

دانلود پاورپوینت بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی:

دانلود پاورپوینت اثرات پسمانده های بر اکوسیستم های آبی

مقاله درباره ERP سیستم های کنترل موجودی

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920V ورژن G920VVRU4DQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم